MARIASKOLAN


KRISTEN FRISKOLA I UMEÅ


OM SKOLAN

Undervisningen är helt avgiftsfri. Lärartätheten är hög vilket ger en trygg skolmiljö.

Skolan vilar på en kristen grund. Det visar sig framför allt i att vi har en andaktsstund varje morgon och har kristendom en lektion i veckan, förutom religionsundervisningen. Mariaskolan har även en reseprofil då vi gör skolresor med buss, både kortare och längre resor.

Mariaskolan och fritids ligger på Mariehem i ett trafikfritt område med närhet till lekplats, fotbolls- eller ishockeyplan och skog. Nydalasjön och Mariehemsängarna ligger inom gångavstånd.ARBETSSÄTT

På grund av den stora personaltätheten har vi stora möjligheter till individualisering. Vuxentätheten gör att barnen blir sedda, något som betyder mycket för uppväxt och mognad och även för att förhindra mobbing. Vi har nolltoleransnivå för mobbing och skolans lilla format gör att vi uppfattar eventuella problem tidigt.

När det gäller kunskaper så har vi uttalade mål och försöker att rusta våra elever väl för fortsatta studier och för livet. Vi vill uppmuntra alla begåvningsprofiler att se det Gud lagt ner i alla olika individer. Vi arbetar målmedvetet för att få eleverna att ta ett allt större ansvar för sin skolgång, framför allt i de högre årskurserna. Men vi försöker också att ge de ramar och den struktur som vissa kan behöva mer än andra. Vi försöker göra många studiebesök, inte minst med de mindre barnen. Vi nyttjar Länsmuseet och stadsdelsbiblioteket flitigt.


HUVUDPUNKTER

Mariaskolan följer läroplanen och använder Skolverkets kursplaner. Punkterna nedan är viktiga för vårt arbete:

• Skolan ska ta vara på varje barns egna förutsättningar och hjälpa det att utveckla sina färdigheter

• Ingen elev ska sakna goda baskunskaper när han eller hon lämnar skolan

• En naturlig del i undervisningen är att lära eleverna respekt och aktning för andra människor samt ge kunskap om andra kulturer och religioner

• Genom en gemenskap präglad av förlåtelse och allas lika värde ska mobbning förebyggas och empati och annan emotionell intelligens utvecklas.

• Kontakter med arbetslivet ska ge eleverna en så vid inblick som möjligt i vårt samhälle och dess olika funktioner.

• Skolans mål är att föräldramöten och klassträffar ska stärka känslan av samhörighet mellan hem och skola. Både föräldrar och barn ska kunna medverka till att arbetssituationen i skolan ger största möjliga trivsel och stimulans.

• Mariaskolan ska ha en hög trivselfaktor genom personligt bemötande och sammansvetsande aktiviteter.


Några ord från vår skolchef

Barn har en enorm kapacitet att lära in. I takt med att de mognar får de också förmåga att fundera och ta ställning. Men först gör vi oss hemmastadda i naturen, historien, kulturen och på jorden. Det gör vi genom att lära oss namn på blommor och fiskar, fåglar och träd. Namn på kungar och landskap, flaggor, städer och länder.

Vi vill ge barnen tillgång till vår skatt av barnvisor, danslekar, psalmer och sånger. Det gör vi i sångstunder och körsång. Vi tror att det är stimulerande för barn att utnyttja sin enorma förmåga att lära sig också utantill. I takt med att kunskaperna finns funderar vi tillsammans över rätt och fel, ont och gott och hur man bygger en ljus och hållbar framtid. Först och främst arbetar vi med att ge gedigna kunskaper och färdigheter i att läsa, skriva och tala, att räkna och att lära engelska med bra uttal och satsmelodi.

Vi måste bygga en framgångsrik skola för alla där de svaga lyfts utan de starka dras ner. Jag tänker på att Folkskolan byggde en gemensam kultur och världsbild men också på att den övervann klassklyftor och gjorde att man kunde ändra sitt liv genom ordning och reda och gedigen kunskapsförmedling.

Hjärtligen
Fredrik Sidenvall, skolchef